Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług PPUH OL-PAT Łukasz Góral

 

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe OL-PAT Łukasz Góral z siedzibą w Dzierzgoniu (wersja aktualna).

1. Definicje
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez P Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe OL-PAT Łukasz Góral. (OL-PAT) używa się wskazanych poniżej pojęć, należy przez to rozumieć:

Warunki:
oznacza niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez OL-PAT.

Usługi:
Oznaczają wszelkie usługi w zakresie produkcji, transportu, montażu, demontażu, a także inne usługi świadczone przez OL-PAT, oraz czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia.

Umowa Sprzedaży Towarów:
Oznacza umowę sprzedaży, umowę dostawy lub inną umowę, na podstawie lub w wykonaniu której Kupujący nabywa własność Towarów od PPUH Ol-Pat Łukasz Góral.

Dostawa Towarów / Usług:
Oznacza przedstawienie przez OL-PAT Towarów/Usług do odbioru przez Kupującego/Usługobiorcę;

Kupujący / Usługobiorca:
Oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

Wzorce umów Kupującego/ Usługobiorcy:
Wzorce umów w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego, inne niż niniejsze Warunki lub inne niż pozostałe ogólne warunki stosowane przez OL-PAT;

Forma pisemna:
Oznacza formę pisemną w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego, chyba że w treści Warunków zastrzeżono inaczej;

2. Zakres obowiązywania Warunków

2.1

Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów, których przedmiotem jest Sprzedaż Towarów/Świadczenie Usług, w tym do czynności związanych z tymi umowami oraz do czynności poprzedzających zawarcie tych umów. Niniejsze Warunki stosuje się także w odniesieniu do przygotowywania i składania przez Kupującego/Usługobiorcę zamówień, innych ofert oraz zapytań ofertowych, w tym także w odpowiedzi na oferty lub zapytania ofertowe OL-PAT.

2.2

Jeżeli OL-PAT i Kupujący/Usługobiorca na piśmie wyraźnie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich Wzorców umów Kupującego/Usługobiorcy.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią postanowień umowy zawartej przez OL-PAT z Kupującym/Usługobiorcą a treścią Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, o ile są sporządzone na piśmie.

3. Prawo właściwe

Do wszystkich umów, których dotyczą niniejsze Warunki, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów i Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.

4. Zamówienia, oferty i zapytania ofertowe, określenie przedmiotu umowy

W rozumieniu niniejszego pkt 4 Warunków za równoważną z formą pisemną uznaje się także złożenie oświadczenia przez OL-PAT lub Kupującego/Usługobiorcę przy wykorzystaniu telefaksu lub poczty elektronicznej.

4.1

Zamówienia i oferty należy sporządzać w języku polskim. Dopuszczalne jest złożenie zamówienia lub oferty w innym języku po uprzednim uzyskaniu akceptacji OL-PAT. Zarówno zamówienie, jak i oferta muszą zawierać wszystkie informacje konieczne dla zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług.

4.2

Kupujący/Usługobiorca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z braku, niespójności lub błędu w danych lub informacjach koniecznych dla wykonania Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług. OL-PAT nie jest zobowiązana do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości danych i informacji podanych przez Kupującego/Usługobiorcę. Złożenie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 2

zamówienia lub oferty przez Kupującego/Usługobiorcę stanowi jednocześnie pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptację niniejszych Warunków.

4.3

Wszystkie ceny podawane przez OL-PAT są podane w złotych lub innej walucie po uzgodnieniu z OL-PAT. W razie uzgodnienia ceny jako równowartości złotych w innej walucie stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Wszelkie ceny są cenami netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług według obowiązujących przepisów prawa, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny wskazane w zamówieniu lub ofercie nie zawierają kosztów załadunku, transportu, w tym wywozu, przewozu, i wwozu, oraz wysyłki, opakowania, ubezpieczenia i wyładunku. Uzgodnione ceny mogą ulec zmianie w wypadku opóźnienia Kupującego/Usługobiorcy w odbiorze Towarów/Usług, nieścisłości lub innych braków bądź niespójności danych lub informacji, do których przedłożenia zobowiązany jest Kupujący/Usługobiorca.

4.4

Oferty złożone przez OL-PAT przestają wiązać, jeżeli Kupujący/Usługobiorca nie zaakceptuje oferty w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia wysłania oferty, chyba że w ofercie określono inny termin. Oferty złożone przez OL-PAT mogą zostać przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń zmiany lub uzupełnienia. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego/Usługobiorcę jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń do treści oferty złożonej przez OL-PAT, OL-PAT w terminie dwóch tygodni od otrzymania zmodyfikowanej oferty może złożyć oświadczenie o przyjęciu zmodyfikowanej treści oferty. Brak złożenia oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim uznaje się za odrzucenie proponowanych zmian lub uzupełnień.

Oferty, wyliczenia kosztów szacunkowych, dokumentacja techniczna, rysunki, szkice, pozostałe dokumenty bądź ich części stanowią własność OL-PAT i mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy OL-PAT. Dokumenty te przekazywane są Kupującemu/Usługobiorcy z zastrzeżeniem poufności. Są one chronione prawem autorskim i prawami dotyczącymi uczciwych praktyk handlowych. Wyłącznie OL-PAT jest uprawniona do wykorzystywania, modyfikowania, zmiany układu, publikowania tych dokumentów.

5. Szczególne obowiązki Kupującego w związku z przygotowaniem umowy i zawarciem

5.1

Kupujący/Usługobiorca obowiązany jest do sporządzenia zamówienia, które obejmować będzie wszelkie świadczenia konieczne do wykonania umowy w sposób prawidłowy.

5.2

W razie przekazania przez Kupującego/Usługobiorcy niepełnej dokumentacji lub dokumentacji zawierającej błędy lub nieścisłości OL-PAT może, niezależnie od innych uprawnień, samodzielnie określić inny termin Dostawy Towarów/Usług, do czego Kupujący/Usługobiorca niniejszym ją upoważnia.

6. Zawarcie umowy

6.1

Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów /Świadczenia Usług następuje z zachowaniem formy pisemnej. Na równi z zachowaniem formy pisemnej traktowane jest przesłanie oświadczeń stron w formie wskazanej w pkt 4 niniejszych Warunków.

6.2

Umowę Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług należy rozumieć za zawartą z chwilą złożenia przez OL-PAT oświadczenia o przyjęciu zamówienia złożonego przez Kupującego/Usługobiorcę, a w przypadku oferty złożonej przez Kupującego/Usługobiorcę z momentem złożenia przez OL-PAT oświadczenia o zaakceptowaniu oferty.

7. Faktury; warunki płatności

7.1

Faktury za Sprzedaż Towarów/Świadczenie Usług OL-PAT przesyła na adres wskazany w zamówieniu Kupującego/Usługobiorcę lub oświadczeniu o przyjęciu zamówienia przez OL-PAT. Alternatywnie adres poczty elektronicznej.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 3

7.2

Zasadniczo warunkiem odebrania towaru lub usługi jest dokonanie zapłaty przez Kupującego/Usługobiorcę. OL-PAT może ustalić odroczony termin płatności. W przypadku udzielenia odroczonego terminu płatność OL-PAT może wymagać udostępnienia przez Kupującego/Usługobiorcę dokumentów finansowych. W przypadku udzielenia odroczonego terminu płatności zapłata może być zabezpieczona w formie uzgodnionej w Zamówieniu – w formie weksla własnego in blanco Kupującego wraz z porozumieniem wekslowym o treści przedstawionej przez OL-PAT lub gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wystawionej przez podmiot z siedzibą w Polsce, uprawniony do wydawania takich gwarancji, płatnej na pierwsze żądanie, bez dodatkowych warunków.

8. Obowiązek współpracy

8.1

Kupujący/Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego i bieżącego informowania OL-PAT o wszystkich istotnych sprawach dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług oraz do zapewnienia udziału swego należycie umocowanego przedstawiciela we wszelkich rozmowach i czynnościach dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług.

8.2

Kupujący jest zobowiązany do takiego zorganizowania i uczestniczenia we wszelkich procedurach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług, aby nie powodowały one utrudnień w bieżącej działalności OL-PAT.

8.3

Kupujący obowiązany jest do zapewnienia obecności jego należycie umocowanego przedstawiciela przy wszelkich pracach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług lub wskazać takiego przedstawiciela i sposób bezpośredniego kontaktowania się z nim.

9. Dostawy Towarów

9.1

Jeżeli Strony inaczej nie postanowiły, wszelkie koszty związane z wydaniem i odbiorem Towarów/Usług, a w szczególności koszty transportu i dostarczenia Towarów/Usług, takie jak np. koszty załadunku, wywozu, przewozu, wywozu, wwozu i wyładunku, a także wszelkie obowiązki z tymi czynnościami związane, obciążają Kupującego/Usługobiorcę. Koszty uzyskania zezwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług oraz koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem tychże dokumentów obciążają Kupującego/Usługobiorcę. Kupujący/Usługobiorca ponosi również koszty wszelkich podatków, opłat i ceł, które związane są z wykonaniem Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług. W przypadku, gdyby koszty te poniosła OL-PAT, Kupujący/Usługobiorca zwróci je OL-PAT w pełnej wysokości.

9.2

Wydanie Towarów zostanie potwierdzone na dowodzie wydania Towarów wystawionym przez OL-PAT. Potwierdzenie otrzymania Towarów dokonuje osoba należycie umocowana do działania w imieniu Kupującego.

9.3

Wszelkie wynikające z Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług terminy zastrzeżone są na korzyść OL-PAT.

10. Utrudnienia i przeszkody

10.1

Wszelkie utrudnienia lub przeszkody dotyczące należytego wykonania umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług Kupujący/Usługobiorca powinien niezwłocznie zgłaszać OL-PAT na piśmie lub za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli utrudnienia lub trudności dają się przewidzieć, Kupujący/Usługobiorca powinien zawiadomić o nich OL-PAT nie później niż dwa dni robocze przed ich wystąpieniem. Obowiązek zgłoszenia przeszkód lub utrudnień dotyczy także tych przeszkód lub utrudnień, które mogły być lub są znane OL-PAT. Brak zgłoszenia przeszkód lub utrudnień we wskazanym wyżej terminie pozbawia Kupującego/Usługobiorcę wszelkich roszczeń wynikających z tych przeszkód lub utrudnień.

10.2

OL-PAT nie ponosi wobec Kupującego/Usługobiorcy odpowiedzialności za utrudnienia i przeszkody spowodowane przez innych Kupujących/Usługobiorców działających dla OL-PAT w związku z wykonywaniem tej samej lub innej umowy.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 4

11. Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego. Potrącenie

11.1

Jakiekolwiek ograniczenia prawa OL-PAT do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego na rzecz Kupującego/Usługobiorcy lub ograniczenia możliwości potrącenia przez OL-PAT wzajemnych roszczeń są bezskuteczne wobec OL-PAT.

11.2

Kupujący/Usługobiorca upoważnia niniejszym OL-PAT do dokonywania potrąceń, w tym umownych, wszelkich wierzytelności przysługujących OL-PAT wobec Kupującego/Usługobiorcy z wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu/Usługobiorcy wobec OL-PAT.

12. Nieuczciwa konkurencja. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

12.1

Kupujący/Usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia, aby jego pracownicy lub inne osoby działające na jego rzecz na podstawie innych stosunków prawnych nie popełniły na szkodę OL-PAT czynów wskazanych w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami).

OL-PAT zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych z powodu naruszeń zasad lub obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.

13. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej; poufność; reklama

13.1

OL-PAT przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w odniesieniu do wszystkich Towarów/Usług lub ich poszczególnych części będących przedmiotem Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług.

13.2

Kupujący/Usługobiorca obowiązany jest także do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia umowy z OL-PAT, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób ustawowo uprawnionych do uzyskiwania tego rodzaju informacji.

14. Pozostałe obowiązki Kupującego

14.1

Kupujący ma obowiązek dokonania na własny koszt sprawdzenia przydatności Towarów w zakresie ich przeznaczenia. Wszelkie ryzyka wynikające z zastosowania Towarów przez Kupującego lub inne osoby ponosi Kupujący. OL-PAT zapewnia jedynie, że Towary posiadają dane cechy, takie jak np. wymiary czy ciężar, określone w złożonym przez Kupującego zamówieniu. Za przydatność Towarów do założonego przez Kupującego przeznaczenia Towarów OL-PAT nie odpowiada. Kupujący zobowiązany jest zwolnić OL-PATz wszelkich roszczeń osób trzecich a kierowanych do OL-PAT w związku z Towarami.

14.2

Kupujący obowiązany jest sprawdzić kompletność i poprawność dokumentów przekazanych mu przez OL-PAT w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów.

14.3

Postanowienie Pkt 14 niniejszych Warunków stosuje się także w odniesieniu do odbioru poszczególnych partii Towarów w wykonaniu umowy ramowej zawartej pomiędzy OL-PAT, a Kupującym.

14.4

Dokonanie czynności sprawdzenia Towarów przez Kupującego oznacza, że Kupujący dokonał weryfikacji Towarów w sposób należyty, określony w niniejszym Punkcie 14, oraz że uznaje, iż dostarczone przez OL-PAT Towary zgodne są ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

14.5

Czynność sprawdzenia Towarów należy uznać za dokonaną w momencie braku otrzymania przez OL-PAT odmiennej informacji od Kupującego w terminie 14 dni od daty Dostawy Towarów.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 5

14.6

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku sprawdzenia Towarów przez Kupującego powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z niniejszych Warunków i ustawy.

15. Przejście ryzyka

15.1

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, załadunek, wysyłka, transport, w tym wywóz, przewóz, wwóz, i wyładunek Towarów zamówionych przez Kupującego następuje na jego ryzyko. Kupujący obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w transporcie.

15.2

O ile nie uzgodniono inaczej, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z momentem opuszczenia zakładu produkcyjnego OL-PAT; dotyczy to również Dostaw części Towarów, a także sytuacji, gdy OL-PAT przejął inne świadczenia, jak np. koszty przesyłki lub Dostaw.

15.3

Jeżeli przesyłka lub odbiór Towarów opóźniają się z powodu przyczyn, za które OL-PAT nie ponosi odpowiedzialności, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego, licząc od dnia zgłoszenia przez OL-PAT gotowości przesyłki lub odbioru. W takim przypadku OL-PAT zobowiązuje się zawrzeć na koszt i ryzyko Kupującego umowę ubezpieczenia Towarów, o ile zażąda tego Kupujący. OL-PAT jest wówczas uprawniony do żądania od Kupującego zaliczki na pokrycie kosztów ubezpieczenia. OL-PAT nie ponosi ryzyka i skutków wyboru ubezpieczyciela.

16. Terminy; zwłoka

16.1

Termin realizacji Umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług dla Kupującego jest wiążący.

16.2

Termin Dostaw Towarów/Usług ustalony zostaje na podstawie uzgodnień dokonanych pomiędzy Kupującym i OL-PAT, a zawartych z zachowaniem formy pisemnej chyba, że inaczej określono w Warunkach.

16.3

Terminowa Dostawa Towarów/Usług nastąpi pod warunkiem, że pomiędzy Kupującym a OL-PAT całkowicie wyjaśnione i pisemnie potwierdzone zostaną wszelkie kwestie handlowe i techniczne związane ze Sprzedażą Towarów/Świadczeniem Usług. Dostawa nie może jednak nastąpić przed spełnieniem przez Kupującego/Usługobiorcę ciążących na nim obowiązków.

16.4

Termin Dostawy należy uważać za dotrzymany, gdy OL-PAT wysłała do Kupującego/Usługobiorcę zawiadomienie o gotowości Towarów do wysyłki lub do Świadczenia Usług.

16.5

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OL-PAT na piśmie lub za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej o opóźnieniu w odbiorze Towarów/Usług. W przypadku opóźnienia odbioru Towarów Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z przechowaniem Towarów do momentu nadejścia uzgodnionego terminu odbioru Towarów.

16.6

Jeżeli OL-PAT wskutek działania siły wyższej nie może dokonać Dostawy Towarów/Usług w uzgodnionym terminie i miejscu, Kupującemu nie przysługują wobec OL-PAT jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w przedstawieniu gotowych Towarów/Usług lub ich Dostawy. W takim przypadku Kupujący/Usługobiorca nie może także żądać spełnienia przez OL-PAT świadczenia wzajemnego z umowy. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych Warunków uważa się wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak np. katastrofy wywołane działaniem sił przyrody, wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, środki administracyjne i inne. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy. W miarę możliwości OL-PAT powiadomi Kupującego/Usługobiorcę o przypuszczalnym czasie trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą.

17. Odpowiedzialność OL-PAT za wady Towarów

Za wady fizyczne i prawne Towarów z wyłączeniem innych roszczeń OL-PAT odpowiada w sposób następujący:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 6

17.1

OL-PAT udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary lub wykonane usługi. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania dowodu dostawy towarów.

17.2

Fakt istnienia wad Towarów Kupujący zgłasza OL-PAT niezwłocznie. Podczas odbioru Towarów wszelkie wady należy zgłosić do dowodu dostarczenia Towarów. W przypadku wad ukrytych Towarów należy je zgłosić OL-PAT niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od ich wykrycia.

17.3

Istnienie wad Kupujący zgłasza OL-PAT pisemnie listem poleconym. Alternatywnie na adres poczty elektronicznej: ol-pat@ol-pat.pl. Naruszenie terminu zgłoszenia istnienia wad lub formy ich zgłoszenia powodują utratę uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towarów. Zgłoszenie istnienia wad dokonane w sposób prawidłowy zostanie rozpatrzone przez OL-PAT w ciągu 4 tygodni od doręczenia zgłoszenia. Decyzję w tej sprawie OL-PAT przedstawi Kupującemu pisemnie.

17.4

Zgodnie z decyzją OL-PAT wady Towarów zostają usunięte lub też Towary te zostają dostarczone na nowo. Wymienione Towary stają się własnością OL-PAT. Postanowienia Pkt. 17 niniejszych Warunków odnoszą się także do wad części Towarów.

17.5

OL-PAT dokona usunięcia wad lub wymiany Towarów na nowe w ciągu 6 tygodni od rozpatrzenia prawidłowo zgłoszonego istnienia wad. OL-PAT uzgodni z Kupującym dokładny termin usunięcia wad lub wymiany Towarów. Jeżeli jednak z winy Kupującego niemożliwym będzie usunięcie wad lub też nastąpi opóźnienie w przesyłce nowo dostarczanego Towaru, OL-PAT jest wówczas zwolniony z odpowiedzialności za skutki z tego faktu powstałe. Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wad we własnym zakresie lub przez osoby trzecie oraz – za okazaniem OL-PAT stosownych dokumentów – do żądania od OL-PAT zwrotu niezbędnych kosztów z tym związanych tylko w udokumentowanych przypadkach rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa Kupującego lub niedopuszczenia do powstania niewspółmiernie wielkich szkód po jego stronie, o czym niezwłocznie należy powiadomić OL-PAT. Koszty wynikające z usunięcia wad lub dostarczenia nowych Towarów ponosi OL-PAT.

17.6

Jeżeli w terminie określonym w Pkt 17.5 wady zostaną usunięte lub Towary na nowo dostarczone, Kupującemu nie przysługuje wówczas ani prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży Towarów, ani prawo do żądania obniżenia ceny.

17.7

Rękojmia za wady wyłączona jest w przypadkach: niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towarów, zwykłego ich zużycia, nieprawidłowego obchodzenia się z Towarem, nieprawidłowej konserwacji.

18. Odpowiedzialność / Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej / Zabezpieczenia

18.1

Jeżeli nie ustalono w innym miejscu niniejszych Warunków odmiennych zasad odpowiedzialności, Kupujący/Usługobiorca jest zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez OL-PAT bezpośrednio lub pośrednio wskutek nienależytego lub wadliwego wykonania lub wykonywania umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług, naruszenia przez Kupującego/Usługobiorcę przepisów administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa lub z jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie Kupującego/Usługobiorcy, nawet jeżeli nie można przypisać mu winy umyślnej.

18.2

OL-PAT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Kupującemu/Usługobiorcy z winy umyślnej.

19. Zastrzeżenie prawa własności

19.1

OL-PAT zastrzega sobie prawo własności Towarów aż do chwili uiszczenia za nie przez Kupującego ceny w pełnej wysokości, a także do momentu spełnienia pozostałych świadczeń wynikających z Umowy.

19.2

Dostawa Towarów/Usług Kupującemu/Usługobiorcy nastąpi pod warunkiem, że za Towary/Usługi dostarczone na podstawie poprzednich zamówień została przez Kupującego/Usługobiorcę uiszczona pełna cena.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI ŚWIADCZENIA USŁUG PPUH OL-PAT Łukasz Góral Strona 7

19.3

W razie zagrożenia interesów OL-PAT, a w szczególności, gdy Kupujący złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub opóźnia się z zapłatą, Kupujący zobowiązany będzie, na żądanie OL-PAT, poinformować swoich klientów o roszczeniach OL-PAT oraz udostępnić OL-PAT wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. OL-PAT przysługuje ponadto prawo do samodzielnego informowania klientów Kupującego o prawach przysługujących OL-PAT.

20. Zmiany umowy

20.1

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to także zmiany niniejszej klauzuli o formie pisemnej.

20.2

Postanowienie pkt 20.1 niniejszych Warunków nie dotyczy zmiany treści niniejszych Warunków, jeżeli Kupujący/Usługobiorca niezwłocznie po otrzymaniu zmienionej treści Warunków na piśmie lub za pośrednictwem telefaksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie sprzeciwi się na piśmie dokonanym zmianom.

21. Klauzula salwatoryjna

Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków oraz pozostałych ustaleń wiążącej strony umowy było lub miało być nieskuteczne lub niewykonalne w przyszłości, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Strony umowy są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie w ramach możliwości regulacją, której treść jest najbardziej zbliżona gospodarczo do nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe dotyczy odpowiednio ewentualnych luk umownych.

22. Miejsce wykonania. Sąd właściwy

22.1

Miejscem wykonania świadczeń wynikających z umowy Sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług jest siedziba OL-PAT, o ile strony nie ustaliły wyraźnie innego miejsca wykonania świadczeń.

22.2

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby OL-PAT